SER PART EN UN CONFLICTE CONVIDA A FORMAR PART DE LA SEVA SOLUCIÓ

Amb aquesta idea es construeix una Mediació. Un procés on la voluntat de les parts enfrontades és arribar a una solució consensuada i de bona fe.

Qui no ha conegut de problemes entre germans, o cosins, dins d’una empresa familiar? Com s’acaben resolen? vivint un infern, liquidant l’empresa…

Pot ser no hi trobarem la més mínima possibilitat d’acord i qualsevol esforç en aquest sentit és infructuós, però de debò les dues parts enfrontades, al capdavall no volien el mateix? aconseguir que l’empresa fos més rentable, més competitiva, més productiva, més humana, en definitiva, millor?

A l’empresa, com en tot àmbit de la vida,  els conflictes formen part del dia a dia i de vegades, malgrat aquests, ens serveix per reorientar el camí a seguir.

La Mediació és un instrument del qual se‘n parla molt darrerament, però del que es coneix ben poc. Sovint quan vivim un conflicte important, pensem només en posar una demanda judicial a l’altre part per tal que els nostres drets siguin defensats.

És poc freqüent en l’àmbit mercantil, arribar a un acord signat entre parts amb una validesa tant reconeguda com ho pot ser un laude arbitral o una mateixa sentència judicial.

Caldria recordar tanmateix, que a Europa ja és obligatòria en molts països a fi efecte que els jutjats no visquin en el col·lapse quotidià, a la vegada que es valora com a molt favorable que las parts resolguin el conflicte amb un acord consensuat, no imposat. Acord que sorgeix des del coneixement més profund de la situació.

Per a desenvolupar-ho, el professional de la Mediació basa el seu treball en els principis de la confidencialitat, neutralitat, i evidentment, de la voluntarietat de les parts, per tal d’assolir l’objectiu final del consens, ja sigui total o parcial, no forçant a tancar un acord que no sigui viable i durador en el temps.

El procés de Mediació no és un esquema tancat, més aviat obert a que les parts puguin intervenir  en el moment i en el lloc que els sigui més adient,  poguent-se iniciar de manera ràpida, i no allargant-se més de cinc o sis sessions.

Els acords finals queden  reflexats en un acta amb caràcter vinculant, que poden ser Elevats a Públic si les parts així ho prefereixen.  

Des d’ ASCAMM creiem que els nostres associats han de disposar de les eines més avantatjoses i en aquest sentit  us donem a conèixer el nou Servei de Mediació, format per professionals homologats pel Ministeri de Justícia, i inscrits en el Registre de Mediadors de Dret Civil de la Generalitat de Catalunya.

Si desitgeu més informació podeu adreçar-vos al nostre correu: mediacio@ascamm.org